Monday, 14/06/2021 - 01:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Châu Hưng

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022

Ngày 17/02/2020 CB trường THCS Châu Hưng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS CHÂU HƯNG
NHIỆM KỲ 2020 - 2022
–––––––––
 
PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

 

         

     Trên cơ sở Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Nghị quyết của Đảng bộ xã.Trong nhiệm kỳ chi bộ chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đạt những kết quả sau:

         I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

          1.  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Thường xuyên triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường, tỷ lệ học tập mỗi đợt đạt 100%. Bên cạnh, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, giáo viên, nhân viên trong quá trình tiếp thu và thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên từ đó có hướng giải quyết kịp thời, hợp lí, có hiệu quả.

Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa có hiệu quả với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm) trái quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Luôn đấu tranh chống những biểu hiện mất dân chủ, độc đoán, quan liêu trong tổ chức Đảng và phòng chống suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường. Trong nhiệm kỳ không có đảng viên, giáo viên, nhân viên vi phạm tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu làm phiền hà đến phụ huynh học sinh và nhân dân.

Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”; về thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công việc hàng ngày, trong quan hệ với học sinh và nhân dân; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời, thực hiện nghiêm các tiêu chí về đạo đức, lối sống; kết hợp chặt chẽ giữa “Xây” và “Chống”, giữa sự gương mẫu, đi đầu của đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường. Định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ chi bộ đẩy mạnh việc đưa các nội dung chuyên đề vào trong sinh hoạt chi bộ hàng quý, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          2.  Công tác tổ chức:

Chi bộ có 14 đảng viên, trong đó nữ 08 đồng chí, đảng viên chính thức là 14 đồng chí. Hàng năm đều có đề ra nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng, củng cố bộ máy lãnh đạo, quản lí và các đoàn thể vững mạnh.

          Đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đúng theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 07/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng. Chất lượng, nội dung sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ được nâng lên, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt trên 95%. Thực hiện tốt công tác quản lí, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiêm vụ.

Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo công tác phát triển đảng viên mới, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu và được cấp trên chuẩn y kết nạp 2 đảng viên đạt chỉ tiêu Nghị quyết; Công tác đào tạo cũng được quan tâm, hiện nay đảng viên chi bộ có trình độ chính trị: trung cấp 03 đồng chí, sơ cấp 08 đồng chí, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 01 đồng chí.

Đảng viên ngoài địa phương đều được giới thiệu đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo tinh thần Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hàng năm, qua nhận xét của chi ủy, Đảng ủy nơi cư trú có 100% đảng viên đều thực hiện tốt nhiệm vụ nơi cư trú.

Công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc trên tinh thần xây dựng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ như: quy hoạch phát triển đảng viên mới; xét, đề nghị chuyển đảng viên dự bị lên chính thức, nhiệm vụ của chi bộ…đều được đưa ra tập thể biểu quyết thống nhất; các vấn đề được chi bộ biểu quyết thống nhất cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện.

Công tác đánh giá chất lượng đảng viên được tiến hành nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng chất lượng đảng viên. Phần lớn đảng viên đều đủ tư cách, có nhận thức chính trị, lập trường quan điểm rõ ràng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả xét phân loại đảng viên hàng năm tỷ lệ đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt 100%, chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy các cấp, những điều đảng viên không được làmthực hiện nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ được phân công.

4. Công tác đoàn thể:

Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đại hội đúng điều lệ quy định, tham mưu về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ. Vận động cán bộ đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua hai tốt; các phong trào VHVN, TDTT, các cuộc vận động ủng hộ người nghèo ủng hộ thiên tai bão lũ, ủng hộ học sinh nghèo vượt khó, tham gia nghiên cứu tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hoá địa phương.

Hội cha mẹ học sinh hoạt động đúng theo điều lệ, mỗi năm vận động quỹ hội trên 10 triệu đồng, chi giúp đỡ học sinh khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi

5. Công tác chuyên môn:

Tiếp tục triển khai việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh và tổ chức, quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Hai không” và đưa họat động này trở thành hoạt động thường xuyên trong trong nhà trường. Qua thực hiện đạt được kết quả như sau:

Tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm dưới 1% (bình quân hàng năm là 0,3%)

   Về chất lượng học lực: Tổng số học sinh năm học 2017-2018 là 256 em, trong đó loại giỏi chiếm 16,8%; khá 32%; trung bình 48%, yếu 2,7%, kém 0,4%. Tổng số học sinh năm học 2018-2019 là 274 em, trong đó loại giỏi chiếm 14,6%; khá 37,2%; trung bình 46%, yếu 2,2%.

Về hạnh kiểm: năm học 2017-2018, Tốt chiếm 75,8%, khá 22,7%, trung bình 1,6%. Năm học 2018-2019, Tốt chiếm 78,5%, khá 20,4%, trung bình 1,1%.

Giáo viên, học sinh đạt giải: thành tích đạt được là Trường được công nhận Trường tiên tiến năm học 2016-2017 đến 2018-2019. Được công nhận xuất sắc về “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, loại tốt về Trường học an toàn; Công đoàn, Đội đạt Y tế học đường xếp loại vững mạnh, xuất sắc. Chi bộ luôn đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Quan tâm công tác bảo quản cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp cảnh quang Trường và trồng cây, chăm sóc cây, trang trí lớp, phòng chức năng. Việc vận động xã hội hóa giáo dục góp phần phát triển giáo dục và đào tạo; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển.

II. NHŨNG HẠN CHẾ:

Nhiệm kỳ năm 2017-2020 có nhiều thành tích đáng kể, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới:

- Trong họp lệ chi bộ, tinh thần tự phê ình và phê bình của một số ít đảng viên chưa cao.

- Do đội ngũ giáo viên một số mới vào nghề kinh nghiệm còn hạn chế, chưa linh hoạt khi sử dụng phương pháp giảng dạy. Chất lượng giáo dục còn thấp và bỏ học vẫn còn khá cao.

- Do đời sống kinh tế của nhân dân còn thấp, nhiều học sinh trong độ tuổi phải nghỉ học để làm thêm phụ giúp gia đình để con em nghỉ học mà không có biện pháp phối hợp giáo dục.

          II. NGUYÊN NHÂN ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ KINH NGHIỆM

          1.  Nguyên nhân ưu diểm:

Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã đoàn kết nhất trí, lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên và của chi bộ đạt được những kết quả tiến bộ quan trọng. Chất lượng giáo dục được giữ vững toàn diện, phong trào thi giáo viên dạy giỏi, làm đồ dùng dạy học, thi bài giảng điện tử, học sinh giỏi các cấp đạt kết quả khá cao. Chỉ đạo các đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng đảng được đặc biệt được chú trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, giáo viên và đạt được nhiều tiến bộ, góp phần làm chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, giáo viên trong đơn vị.

Đạt được những kết quả trên là do sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Trị, Đảng ủy xã, cùng sự nổ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, cha mẹ học sinh. Mặc dù đội ngũ không đồng đều, nhưng đã có sự tiến bộ rõ nét, ý thức của từng cán bộ Đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc và có tinh thần trách nhiệm cao. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng, thông suốt về đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể đảng viên. Các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong nhà trường đã xây dựng tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, càng tạo cho vai trò của chi bộ có thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo. Sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, lãnh đạo có tập trung, phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể. Phần đông đảng viên tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu chấp hành các nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          2. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm:

          a) Chủ quan:

          - Công tác phê bình và tự phê bình trong đảng vẫn còn tình trạng nể nang.

- Trình độ tay nghề giữa các đồng chí giáo viên trong đơn vị chưa đồng đều, một số đồng chí còn chậm trong việc đổi mới phương pháp, cập nhật thông tin, sử dụng CNTT còn hạn chế, dạy học theo chủ đề chưa thực sự đáp ứng.

- Sự phối hợp chưa đồng bộ trong công tác giáo dục giữa gia đình, địa phương, nhà trường.

b) Khách quan:

          - Kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của một số cán bộ đảng viên còn hạn chế, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều tham gia công tác giảng dạy và công tác kiêm nhiệm, công việc chuyên môn ở cơ quan còn chiếm nhiều thời gian từ đó nghiên cứu công tác Đảng chưa sâu

          - Mức độ nhận thức, quan tâm của nhân dân còn nhiều hạn chế, chưa quan tâm nhiều đến vấn đề giáo dục. Cha mẹ học sinh chưa thường xuyên phối hợp với giáo viên trong việc giáo dục học sinh

3.  Một số kinh nghiệm:

- Tăng cường công tác triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là Chỉ thị 05/CT-TWcủa Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với  Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để mỗi đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà Trường.

- Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục. Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, triển khai chương trình kế hoạch giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho giáo viên.

- Tham mưu cho chính quyền đơn vị đề ra những biện pháp thiết thực nhằm để tạo dựng “Môi trường giáo dục trong lành”, phi bạo lực, chúng ta cần phát huy tối đa vai trò của “tam giác giáo dục”: Gia đình, nhà trường - thầy cô, xã hội.

          

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 06 : 95
Năm 2021 : 885